Regulamin sieci NET PRIV CD

I
Wstęp i postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez firmę PRIV CD Krzysztof Druzgała (OPERATORA) w zakresie dostępu do sieci komputerowej "NET PRIV CD", zwany "REGULAMINEM", stanowi integralną część umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci "NET PRIV CD" i sieci Internet.


II
Postanowienia ogólne

 1. Sieć komputerowa "NET PRIV CD" jest zespołem środków programowo technicznych przeznaczonych do realizacji łączności pomiędzy komputerami użytkowników oraz siecią zewnętrzną Internet.
 2. Sieć jest zarządzana przez firmę PRIV CD Krzysztof Druzgała, która odpowiada za jej eksploatację, techniczną stronę rozbudowy oraz za kontakty z jednostkami zewnętrznymi współpracującymi z siecią.
 3. Zakres usług i zasobów dostępnych każdemu użytkownikowi określa umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci "NET PRIV CD" i sieci Internet zawierana pomiędzy OPERATOREM i danym ABONENTEM.


III
Zakres świadczenia usługi

OPERATOR zapewnia stały dostęp do:

 • radiowej lub kablowej sieci „NET PRIV CD”
 • sieci Internet za pośrednictwem sieci „NET PRIV CD”

Usługa jest świadczona bez ograniczeń czasowych, niezależnie od linii telefonicznej.


IV
Zawarcie umowy

 1. Podstawą do świadczenia usług przez OPERATORA jest zawarcie umowy o świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Ze strony ABONENTA umowę mogą zawierać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

V
ZASADY MONTAŻU ZESTAWU ABONENCKIEGO

 1. Wykonanie przyłącza odbywa się po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości technicznych, oraz zapoznaniu ABONETA z kosztami usługi.
 2. Abonent zobowiązany jest do przygotowania miejsca w lokalu w celu umożliwienia sprawnego montażu zestawu abonenckiego, oraz do innych czynności przygotowawczych określonych przez pracowników firmy PRIV CD podczas pierwszej wizyty sprawdzającej siłę sygnału radiowego.
 3. Istnieje możliwość wykonania czynności przygotowawczych przez pracowników OPERATORA za dodatkową opłatą (np. wykonanie / montaż masztu antenowego).
 4. Wszelkie prace związane z montażem zestawu abonenckiego w lokalu ABONENTA mogą się odbywać wyłącznie w obecności ABONENTA.
 5. Ewentualne szkody powstałe przy instalacji należy zgłaszać do OPERATORA zaraz po ich wystąpieniu.
 6. Końcowym etapem montażu jest instalacja oprogramowania, konfiguracja komputera ABONENTA oraz krótkie szkolenie.

 

VI
OPŁATY I ROZLICZENIA

 1. ABONENT jest zobowiązany do opłat zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 2. Opłatę instalacyjną ABONENT opłaca w dniu złożenia zamówienia.
 3. Pierwszą opłatę abonamentową ABONENT opłaca w dniu instalacji po jej wykonaniu.
 4. Pierwsza opłata abonamentowa obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni danego miesiąca.
 5. Abonent zobowiązany jest uiszczać regularnie należności z tytułu abonamentu miesięcznego z góry tj. do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc, którego dotyczy płatność, w siedzibie OPERATORA lub przelewem.
 6. 7-dniowa zwłoka w płatnościach upoważnia OPERATORA do odłączenia zalegającego ABONENTA od sieci „NET PRIV CD”. Ponowne przyłączenie do sieci „NET PRIV CD” będzie możliwe dopiero po zapłaceniu całej zaległej kwoty.
 7. 31-dniowa zwłoka w płatnościach upoważnia OPERATORA do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 

VII
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA OPERATORA

 1. Operator ma obowiązek zapewnić bezawaryjną łączność oraz funkcjonowanie uruchomionych usług zgodnie z posiadanymi możliwościami organizacyjnymi i technicznymi.
 2. OPERATOR zapewnia dostęp do radiowej sieci „NET PRIV CD” w standardzie 802.11g zgodnym z Wi-Fi o prędkości 1-54Mbps zależnym od odległości, siły sygnału i innych czynników zewnętrznych lub poprzez sieć kablową.
 3. Podłączenie do sieci Internet realizowane jest z wykorzystaniem nierutowalnej, prywatnej puli adresów IP.
 4. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem sieci będą przekazywane ABONENTOM poprzez stronę internetową http://www.net.privcd.pl
 5. Operator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia kart sieciowych lub radiowych oraz komputera ABONENTA powstałych w wyniku:
  • Wyładowań atmosferycznych,
  • Awarii powstałej z winy Abonenta,
  • Awarii powstałej poza obrębem sieci Operatora.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • Rekonfiguracji urządzeń sieci „NET PRIV CD” w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, a w przypadku, gdy rekonfiguracja urządzeń wywoła konieczność rekonfiguracji sprzętu lub oprogramowania po stronie Abonenta - Operator wyklucza roszczenia finansowe Abonenta z tego tytułu,
  • Prowadzenia badań technicznych i obserwacji pracy wszelkich aktywnych urządzeń sieciowych przyłączonych do sieci Operatora. W przypadku przerw w działaniu sieci zaplanowanych ze względu na rekonfigurację urządzeń Operatora - Operator umieści stosowną informację na stronie internetowej http://www.net.privcd.pl podając planowany czas przerwy.
  • Czasowego ograniczania lub blokowania ruchu P2P.

 

VIII
OBOWIĄZKI I PRAWA ABONENTA

 1. Obowiązkiem ABONENTA jest przestrzeganie zaleceń OPERATORA dotyczących przyznanych do wykorzystania przez ABONENTA zasobów sieci „NET PRIV CD”.
 2. ABONENT nie ma prawa do samodzielnej zmiany przyznanego mu numeru IP oraz sieciowej nazwy komputera. Użytkownik nie może przekraczać ilości komputerów dołączonych do sieci w stosunku do ilości przyznanych adresów IP.
 3. Abonent zobowiązuje się nie udostępniać swojego połączenia osobom trzecim. Za dołączenie do własnej końcówki sieci kolejnych komputerów grozi kara umowna w wysokości 3000 zł
 4. ABONENT ma obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zewnętrznych użytkowników Internetu i użytkowników sieci „NET PRIV CD”.
 5. ABONENT jest odpowiedzialny za utratę lub zniszczenie urządzeń użyczanych przez OPERATORA w celu świadczenia usługi na warunkach określonych w protokole zdawczo - odbiorczym zestawu abonenckiego.
 6. ABONENT nie ma prawa udostępniać swoich zasobów dyskowych w radiowej sieci „NET PRIV CD”.
 7. ABONENT zobowiązuje się nie korzystać z sieci w czasie burzy oraz odłączyć urządzenie radiowe od anteny. Punkt ten ma także zastosowanie dla sieci kablowych (należy odłączyć kartę sieciową od przewodu) oraz w przypadku nieobecności abonenta w lokalu przez dłuższy okres np. wyjazd na urlop.
 8. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości ABONENT winien niezwłocznie zgłosić OPERATOROWI.
 9. Abonent zobowiązany jest do korzystania z dostępu do sieci Internet w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i postanowieniami niniejszej Umowy.
 10. ABONENT ma prawo do reklamacji usługi.
 11. Reklamacja usługi jest rozpatrywana na podstawie pisemnego wniosku dostarczonego przez ABONENTA.
 12. W przypadku braku Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet spowodowanego zaistnieniem co najmniej jednego poniższych problemów:
  • Awaria systemu DNS,
  • Awaria routera Operatora lub awaria łącza do Partnera Operatora,
  • Awaria łącza radiowego.

Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie miesięcznej za następny miesiąc, w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania awarii.

 1. Bonifikatę oblicza się jako całkowitą wielokrotność 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każde pełne 24 godziny awarii.
 2. Bonifikata nie przysługuje, jeśli łączny czas awarii w okresie rozliczeniowym był krótszy od 48 godzin.
 3. Bonifikata określona powyżej nie ma zastosowania do awarii wywołanych przez Abonenta lub uszkodzeń urządzeń stanowiących jego własność włączonych do sieci Operatora oraz uszkodzeń powstałych w sieciach innych operatorów lub za routerami brzegowymi Partnera Operatora, a także awarii sprzętu i oprogramowania innych dostawców usług Internetowych.
 4. Zwrot nienależnie pobranych opłat następuje poprzez zaliczenie kwoty należnej Abonentowi z tytułu reklamacji, na poczet zapłaty abonamentu na miesiąc następny.
 5. W przypadku awarii wewnątrz sieci „NET PRIV CD” Operatora - Operator zobowiązuje się do naprawy usterki w czasie do 48 godzin w dni robocze.

 

IX
ODŁĄCZENIE OD SIECI

 1. ABONENT może odłączyć się trwale od sieci poprzez wypowiedzenie umowy.
 2. ABONENT na własną prośbę może się czasowo odłączyć od sieci, w takim przypadku łącze do ABONENTA jest czasowo blokowane.
 3. Za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się 1 miesiąc.
 4. Maksymalny okres zawieszenia uzgadniany jest indywidualnie z Operatorem.
 5. ABONENT w zależności od przewinienia może zostać odłączony bez prawa powrotu do sieci lub z prawem powrotu po okresie jaki ustali OPERATOR.

 

X
ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym momencie, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 3. W pierwszych 31 dniach trwania umowy każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyn, wówczas ABONENT otrzymuje zwrot 50% opłaty instalacyjnej. W przypadku jeśli rozwiązanie umowy nastąpi ze strony OPERATORA ABONENT otrzymuje zwrot 100% kosztów instalacji.
 4. W przypadku rozwiązania umowy po w/w okresie 31 dni ABONENT nie otrzymuje zwrotu opłaty instalacyjnej.
 5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia ABONENTA z konieczności zapłaty za cały miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
 6. Rozwiązanie umowy pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.
 7. 31 dniowa zwłoka w zapłacie jakichkolwiek opłat jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy. Takie rozwiązanie umowy nie zwalnia ABONENTA z konieczności uregulowania zaległości względem OPERATORA.
 8. ABONENT może być ponownie przyłączony do sieci „NET PRIV CD” po uprzednim uregulowaniu zaległości w płatnościach, oraz wniesieniu opłaty, zgodnie z obowiązującym CENNIKIEM.

 

XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści REGULAMINU.
 2. O zmianie w treści REGULAMINU zostaną powiadomieni wszyscy ABONENCI poprzez stronę internetową http://www.net.privcd.pl
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian w REGULAMINIE nie wpłynie pisemny sprzeciw od ABONENTA, REGULAMIN w nowym brzmieniu uważa się za zaakceptowany przez ABONENTA.